Creative Juices Bo. Co.

Satisfy Your Thirst For Something Refreshing!

Table of ASCII Characters and Symbols For ColdFusion

A Single Table Listing All The HTML Entities and ASCII Codes

I needed a simple table that listed out all the ASCII entities and their decimal codes for ColdFusion the other day. Doing a little Googling, it seemed like every single table out there broke the list into different groups and not all of them seemed complete. So I figured I would make my own and share it.

CHR(#)HTML EntitySymbol
chr(160)  
chr(161)¡¡
chr(162)¢¢
chr(163)££
chr(164)¤¤
chr(165)¥¥
chr(166)¦¦
chr(167)§§
chr(168)¨¨
chr(169)©©
chr(170)ªª
chr(171)««
chr(172)¬¬
chr(173)­­
chr(174)®®
chr(175)¯¯
chr(176)°°
chr(177)±±
chr(178)²²
chr(179)³³
chr(180)´´
chr(181)µµ
chr(182)¶
chr(183)··
chr(184)¸¸
chr(185)¹¹
chr(186)ºº
chr(187)»»
chr(188)¼¼
chr(189)½½
chr(190)¾¾
chr(191)¿¿
chr(192)ÀÀ
chr(193)ÁÁ
chr(194)ÂÂ
chr(195)ÃÃ
chr(196)ÄÄ
chr(197)ÅÅ
chr(198)ÆÆ
chr(199)ÇÇ
chr(200)ÈÈ
chr(201)ÉÉ
chr(202)ÊÊ
chr(203)ËË
chr(204)ÌÌ
chr(205)ÍÍ
chr(206)ÎÎ
chr(207)ÏÏ
chr(208)ÐÐ
chr(209)ÑÑ
chr(210)ÒÒ
chr(211)ÓÓ
chr(212)ÔÔ
chr(213)ÕÕ
chr(214)ÖÖ
chr(215)××
chr(216)ØØ
chr(217)ÙÙ
chr(218)ÚÚ
chr(219)ÛÛ
chr(220)ÜÜ
chr(221)ÝÝ
chr(222)ÞÞ
chr(223)ßß
chr(224)àà
chr(225)áá
chr(226)ââ
chr(227)ãã
chr(228)ää
chr(229)åå
chr(230)ææ
chr(231)çç
chr(232)èè
chr(233)éé
chr(234)êê
chr(235)ëë
chr(236)ìì
chr(237)íí
chr(238)îî
chr(239)ïï
chr(240)ðð
chr(241)ññ
chr(242)òò
chr(243)óó
chr(244)ôô
chr(245)õõ
chr(246)öö
chr(247)÷÷
chr(248)øø
chr(249)ùù
chr(250)úú
chr(251)ûû
chr(252)üü
chr(253)ýý
chr(254)þþ
chr(255)ÿÿ
chr(34)""
chr(38)&&
chr(60)&lt;<
chr(62)&gt;>
chr(39)&apos;'
chr(338)&OElig;Œ
chr(339)&oelig;œ
chr(352)&Scaron;Š
chr(353)&scaron;š
chr(376)&Yuml;Ÿ
chr(710)&circ;ˆ
chr(732)&tilde;˜
chr(8194)&ensp;
chr(8195)&emsp;
chr(8201)&thinsp;
chr(8204)&zwnj;
chr(8205)&zwj;
chr(8206)&lrm;
chr(8207)&rlm;
chr(8211)&ndash;
chr(8212)&mdash;
chr(8216)&lsquo;
chr(8217)&rsquo;
chr(8218)&sbquo;
chr(8220)&ldquo;
chr(8221)&rdquo;
chr(8222)&bdquo;
chr(8224)&dagger;
chr(8225)&Dagger;
chr(8240)&permil;
chr(8249)&lsaquo;
chr(8250)&rsaquo;
chr(8364)&euro;
chr(402)&fnof;ƒ
chr(913)&Alpha;Α
chr(914)&Beta;Β
chr(915)&Gamma;Γ
chr(916)&Delta;Δ
chr(917)&Epsilon;Ε
chr(918)&Zeta;Ζ
chr(919)&Eta;Η
chr(920)&Theta;Θ
chr(921)&Iota;Ι
chr(922)&Kappa;Κ
chr(923)&Lambda;Λ
chr(924)&Mu;Μ
chr(925)&Nu;Ν
chr(926)&Xi;Ξ
chr(927)&Omicron;Ο
chr(928)&Pi;Π
chr(929)&Rho;Ρ
chr(931)&Sigma;Σ
chr(932)&Tau;Τ
chr(933)&Upsilon;Υ
chr(934)&Phi;Φ
chr(935)&Chi;Χ
chr(936)&Psi;Ψ
chr(937)&Omega;Ω
chr(945)&alpha;α
chr(946)&beta;β
chr(947)&gamma;γ
chr(948)&delta;δ
chr(949)&epsilon;ε
chr(950)&zeta;ζ
chr(951)&eta;η
chr(952)&theta;θ
chr(953)&iota;ι
chr(954)&kappa;κ
chr(955)&lambda;λ
chr(956)&mu;μ
chr(957)&nu;ν
chr(958)&xi;ξ
chr(959)&omicron;ο
chr(960)&pi;π
chr(961)&rho;ρ
chr(962)&sigmaf;ς
chr(963)&sigma;σ
chr(964)&tau;τ
chr(965)&upsilon;υ
chr(966)&phi;φ
chr(967)&chi;χ
chr(968)&psi;ψ
chr(969)&omega;ω
chr(977)&thetasym;ϑ
chr(978)&upsih;ϒ
chr(982)&piv;ϖ
chr(8226)&bull;
chr(8230)&hellip;
chr(8242)&prime;
chr(8243)&Prime;
chr(8254)&oline;
chr(8260)&frasl;
chr(8472)&weierp;
chr(8465)&image;
chr(8476)&real;
chr(8482)&trade;
chr(8501)&alefsym;
chr(8592)&larr;
chr(8593)&uarr;
chr(8594)&rarr;
chr(8595)&darr;
chr(8596)&harr;
chr(8629)&crarr;
chr(8656)&lArr;
chr(8657)&uArr;
chr(8658)&rArr;
chr(8659)&dArr;
chr(8660)&hArr;
chr(8704)&forall;
chr(8706)&part;
chr(8707)&exist;
chr(8709)&empty;
chr(8711)&nabla;
chr(8712)&isin;
chr(8713)&notin;
chr(8715)&ni;
chr(8719)&prod;
chr(8721)&sum;
chr(8722)&minus;
chr(8727)&lowast;
chr(8730)&radic;
chr(8733)&prop;
chr(8734)&infin;
chr(8736)&ang;
chr(8743)&and;
chr(8744)&or;
chr(8745)&cap;
chr(8746)&cup;
chr(8747)&int;
chr(8756)&there4;
chr(8764)&sim;
chr(8773)&cong;
chr(8776)&asymp;
chr(8800)&ne;
chr(8801)&equiv;
chr(8804)&le;
chr(8805)&ge;
chr(8834)&sub;
chr(8835)&sup;
chr(8836)&nsub;
chr(8838)&sube;
chr(8839)&supe;
chr(8853)&oplus;
chr(8855)&otimes;
chr(8869)&perp;
chr(8901)&sdot;
chr(8968)&lceil;
chr(8969)&rceil;
chr(8970)&lfloor;
chr(8971)&rfloor;
chr(9001)&lang;
chr(9002)&rang;
chr(9674)&loz;
chr(9824)&spades;
chr(9827)&clubs;
chr(9829)&hearts;
chr(9830)&diams;